За училището

История

СУ Климент Охридски – гр. Пещера

Средно училище „Свети Климент Охридски“ е наследник на Пещерската непълна смесена гимназия. Нейното начало е поставено през 1907 г., когато е открит IV клас (сегашен VIII). Той е просъществувал само две години и тъй като се е издържал финансово само от Община Пещера, е бил закрит поради липса на средства.

Ново начало на Гимназията се поставя през 1922 г., когато са записани 63 ученици в две смесени паралелки в IV клас. Броят на учениците постепенно нараства: през 1923 г. те са 98, а през следващата – 128 в IV, V и VI клас. През 1931 г. се открива VII клас. През есента на 1939 г.  се открива и VIII клас и училището става Пълна смесена гимназия „Св. Кл. Охридски“. През 1940 г., когато завършва първият випуск, учениците са 542, а през 1944 г. – 1001. В училището учат ученици от различни населени места. През 1940 г. има младежи и девойки от 67 селища извън Пещера.

През 1925/1926 г. Гимназията има най-висок успех сред непълните гимназии в Царство България – добър 3,97.

През 1930 г. училището е дадено за пример в Доклада на Учебния кабинет към МНПр – със закупените през учебната година 264 книги и абонирането за 18 списания то е на четвърто място сред непълните гимназии.

През 1935 г. се закупуват инструменти за духова музика на стойност 70 000 лева, които пристигат от Германия. Училището разполага със свой духов оркестър до 1982 г. Той е основата на всички ученически и градски училищни тържества.

През 1937 г. Учителският съвет избира за патрон на училището свети Климент Охридски. През 1938 г. за пръв път се отбелязва 8.12. – празникът на Гимназията.

На 29 юни 1939 г. тържествено се освещава знамето на училището. Присъстват министърът на народното просвещение проф. Богдан Филов, министърът на търговията Кожухаров и на правосъдието Йотов, както и народни представители.

През 1944 г., въпреки прекратяването с Указ на учебните занятия в цялата страна, учителите посещават съседните населени места и работят с тамошните ученици от Гимназията.

На 1.09.1952 г. Гимназията се обединява с Начално училище „Христо Ботев“ и с Прогимназия „П. Р. Славейков“ и се преобразува в Пълно средно смесено училище. В следващите години управляващите на няколко пъти разделят и отново събират трите училища, което води и до промяна на наименованието. От 1979 г. то е Единно средно политехническо училище „Климент Охридски“. Тези реорганизации водят до постоянна промяна в броя на учениците. От 1944 г. до 1989 г. този брой е от 295 (1950/1951 г.) до 1384 (1956/1957 г.). За две години в училището се обучават и деца от Корейската народно-демократична република – сираци от Корейската война. От 1979 г. обхватът на класовете е един и същ – от I до XI (XII) клас.

Поради големия брой ученици занятията се водят на две смени, като се използват и други сгради. През 1961 г. се пристрояват две нови крила, но това само частично решава въпроса с недостига на учебни помещения. През юни 1972 г. започва строежът на новата сграда на училището, който завършва през 1979 г. Новата сграда, в която и сега се помещава училището, има 28 класни стаи, кабинети, лаборатории и хранилища по биология, химия, физика, две работилници, стол, лекарски и зъболекарски кабинет. Фоайетата са просторни и във всяко има  чешми с питейна вода. Всяка учебна стая разполага с шрайбпроектор, грамофон, диапроектор, с многобройни учебни табла. Училището има вътрешна озвучителна система, като във всяка класна стая има радиоговорител, а командният пулт е в учителската стая. Една от стените на физкултурната площадка е украсена с мозаечни пана на спортна тематика по случай Олимпиадата в Москва през 1980 г.

През този период в училището се осъществява отлична учебно-възпитателна дейност. През 1961 г. Гимназията е наградена с похвала и 1 000 лева за II място в Третия републикански преглед на учебно-възпитателната работа и обогатяване на материалната база. Освен това на Гимназията е възложено експериментално да работи по някои нововъведения в учебния процес.

През учебната 1968/1969 г. в училището се осъществява пробна донаборна подготовка на учениците. Тя преминава в два етапа, като вторият е посетен от  представители на ЦК на ДКМС, МНО, ОК на ДКМС, Военния отдел на ОК на БКП – Пазарджик, отдел Просвета, от военна делегация на Чехословакия.

През 1970 – 1972 г. на училището е възложена експериментална работа по примерна програма за комунистическо възпитание на учениците. 

През 1969 г. в училището се създава първият в България клас-автомат КОМ-ПАК-69 (контролно-обучаваща машина – пещерски автоматичен клас). Идеята е заета от Съветския съюз, но решаването на конструкторските и техническите проблеми е дело изцяло на учителя по физика Матей Терзиев и гл. ас. (по-късно професор) Петър Галанов. Целта на класа-автомат е да се осъществи тестово изпитване на учениците с автоматична проверка и оценка на тестовете. Това сега извършваме на компютъра с няколко натискания на бутони. Но и сега не си даваме сметка какъв софтуер стои зад онлайн тестовете и как са програмирани те. През 1968 – 1969 г. изобщо не може да се мисли за електронни системи. Изпълнението на КОМ-ПАК-69 е изцяло електро-механично.

Във връзка с този клас-автомат през учебната 1972/1973 г. Гимназията е базова за друг експеримент – програмирана оценка и проверка на учениковите знания.

През 70-те и 80-те години училището е базово по експерименталното внедряване на новото учебно съдържание от IV до VIII клас. На откритите уроци присъстват учители от Южна България, а в часовете с КОМ-ПАК-69 – студенти и учители от чужбина.

През тези две десетилетия изключително успешни са спортните изяви на училището. През 1969 г. гимнастическият отбор е на I място на Републиканската гимнастическа спартакиада. През 1974 г. група от 50 средношколки е на първо място в Южната зона на Републиканската спартакиада по случай 30-годишнината от 9 септември. През 1986 г. е на II място в Ученическите средношколски игри във Велико Търново. От 1971/1972 г в продължение на три години гимнастическият отбор е окръжен първенец, а през 1974/1975 г. е на второ място. Гимназията е окръжен първенец и при младежите, и при девойките по гимнастика от 1978 г. до 1981 г. включително, както и през 1985 и 1986 г. Само през 1984 г. момичетата остават на второ място, но момчетата отново са първенци. Тези успехи се повтарят и при пионерите 1987 г., когато двата отбора отново са първенци. В много от тези състезания ученици от Гимназията печелят почти всички индивидуални състезания. Като признание за успехите на учениците след 1980 г. окръжните средношколски гимнастически състезания се провеждат в салона на новата сграда. Тези успехи дават основание да се говори за пещерска школа в средношколската гимнастика. Те са невъзможни без всеотдайността на Димитър Ангелов – учителя по физическа култура, който поставя подготовката на научна основа.

Силно развито и е Движението за ТНТМ в училището. В него влизат различни творчески колективи, като през годините се променят и тематиката на клубовете, и техният брой. Повечето клубове имат конкретна практическа насоченост и са свързани с новите професии – информатика, екология, лека промишленост, биотехнология, ракетомоделизъм, корабомоделизъм,  радиотелеграфия, радиозасичане, компютри и т.нат. Някои от тях се провеждат в предприятията и се ръководят от специалисти от съответното предприятие. През 1983/1984 г. в ТНТМ влизат три творчески колектива и 28 кръжока с 450 участници – 60% от учениците. В Пазарджишки окръг обхватът през тази учебна година е 55%. Някои от експонатите на ТНТМ се класират за зонални и национални прегледи на Движението.

Гимназията става първото училище в общината, в което навлиза компютърната техника.  През 1984/1985 г. са доставени първите три компютъра за обучение, закупени със средства от Общинския народен съвет, а през следващата учебна година е оборудвана специална зала с 12 компютъра, дарени от предприятия в града. Формирани са 6 компютърни кръжока за ученици и 2 курса за учители. Училището става център, в който получават начална компютърна грамотност служители от Общинския народен съвет, МВР, болницата, ДП „Антон Иванов“.

През ноември 1989 г. училището е един от домакините на XXXV Национална конференция на учителите по химия на тема „За възпитателните функции на обучението по химия в средното училище“. В училището се провеждат заседанията по темата „Формирането на научен мироглед чрез обучението по химия“, като са изнесени 16 научни съобщения. На проведения едновременно с Конференцията Национален преглед-конкурс на кабинетите по химия Гимназията се класира на второ място.

В годините след 1989 г. основна задача пред училището е адаптирането към новите изисквания и запазването на качествено образование. Това става главно чрез специализиране и профилиране на обучението.

В IV клас се открива се паралелка със засилено обучение по математика, а в I клас – музикална паралелка със засилено изучаване на музика, както и друга с ранно чуждоезиково обучение.

През 1995 г. към училището е създаден танцов ансамбъл „Славейче“, който постепенно се превръща в общински.

През м. май 1999 г. Групата за автентичен и стилизиран фолклор към училището е на първо място в Старопланинския събор „Балкан Фолк“ във Велико Търново.

Първоначално в гимназиалния курс се осъществява прием в паралелки с икономическа насоченост: Фирмена администрация“, „Мениджър на средно европейско ниво“, „Организатор на среден и дребен бизнес“, „Стопански мениджмънт“. В последните години учениците се обучават в направление „Софтуерни и хардуерни науки“.

През 2005 и 2010 г. сградата е санирана и придобива напълно съвременен вид, като отговаря и на изискванията за енергоефективност.

През 2019 г. МОН отпуска 142 000 лева за пълно обновяване на техническото оборудване, като във всеки кабинет има плазмен екран и лаптоп; изцяло са оборудвани три компютърни кабинета; в сградата има видеонаблюдение със система за лицево разпознаване.

В периода 2005 – 2017 г. училището постига значителни успехи на олимпиадите по химия и опазване на околната среда благодарение на учителя по химия Дима Зънгарова. Ученици редовно се класират за Националния кръг, като през учебната 2010/2011 г. Васил Златанов е на трето място.

През 2006/2007 г. и през 2008/2009 г. отборите на Гимназията за Защита при бедствия, аварии и катастрофи се класират за националния кръг, като през 2009 г. отборът печели трето място.

През 2016 г. Красимир Каргов от VI клас е на второ място в Националния конкурс за детска приказка, организиран от Столичната община, с творбата си „Пияната пропаст“.

Училищната дейност е немислима без Ученическия съвет, който осъществява ежегодни благотворителни инициативи, излъчва предавания на първата в Пещера младежка телевизия, осъществява авторския спектакъл „Легенда за безсмъртната любов“.

Учениците редовно печелят призови места в различни регионални състезания и конкурси.

Признания Гимназията получава от най-високо ниво – с Указ № 206 от 21 май 1957 г. на Президиума на Народното събрание училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – II степен, а с Указ № 1225 от 20 май 1982 г. на Държавния съвет на НРБ – с орден „Кирил и Методий“ I степен.

През учебната 2021/2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ работят 33 педагогически специалисти, 64% от които имат клас-квалификация: един е с I ПКС, трима са с II, един е с III, десет са с IV и шестима са с V.