За училището

Мисия

СУ Климент Охридски – гр. Пещера

 Създаване на възможно най – добри условия за развитие на личността и потенциала на всеки един ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото.

Предоставяне на  качествено образование, водещо до формиране на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности.

Отговорност и следване принципите на общовалидността на истината и доброто, на социалната промяна, на непрекъснатото лично усъвършенстване и лична реализация.