Прием

Първи клас

Училищен план-прием в първи клас – 2024/2025 г.

График на дейностите по прием в първи клас – 2024/2025 г.

График на дейностите по прием в първи клас – 2023/2024 г.

Заповед комисия прием в първи клас – 2023/2024 г.

График на дейностите по прием в първи клас – 2022/2023 г.

Заповед – Утвърждавам план-прием в първи и пети клас – 2022/2023 г.

График на дейностите по прием в първи клас – 2021/2022г.

СРОК ДЕЙНОСТ
01.06.21 г. - 04.06.21 г.  Подаване на документи за участие на  учениците в класиране
08.06.21 г. Обявяване на списък с класираните ученици
09.06.21 г. - 11.06.21 г. Записване на класираните ученици
15.06.21 г. Обявяване на свободни места
16.06.21 г. - 15.09.21 г. Попълване на свободните места
16.06.21 г. Провеждане на първа среща с родители
10.09.21 г. Провеждане  на втора среща с родители и обявяване на сформираните паралелки
15.09.21 г. Утвърждаване на списък с имената на приетите ученици

Необходими документи:

 1. Заявление за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година /по образец/.
 2. Копие на акт за раждане на детето.
 3. Копие на Удостоверение за завършено задължително  предучилищно образование.
  4. При наличие на допълнителни критерии се добавят също:
  • Копие от решение на ТЕЛК на детето;
  • Копие от Акт за смърт на родителите;

График на дейностите по прием в първи клас – 2020/2021г.

СРОК ДЕЙНОСТ
01.06.20 г. - 05.06.20 г. Подаване на документи за участие в класиране
08.06.20 г. Обявяване на списък с класираните ученици
09.06.20 г.- 12.06.20 г. Записване на класираните ученици
15.06.20 г. Обявяване на свободните места
16.06.20 г.- 15.09.20 г. Попълване на свободните места
18.06.20 г. Провеждане на първа среща с родители
03.07.20 г. Община Пещера съвместно училищата проследява обхващането на всички деца, подлежащи на задължително обучение в 1 кл.
10.09.20 г. Провеждане  на втора среща с родители и обявяване на сформираните паралелки
15.09.20 г. Утвърждаване на списъка с приетите ученици
15.09.20 г. Училището изпраща в Община Пещера сведение за децата, записани в първи клас към момента

Необходими документи:

 1. Заявление за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година /по образец/.
 2. Копие на акт за раждане на детето.
 3. Копие на Удостоверение за завършено задължително  предучилищно образование.
  4. При наличие на допълнителни критерии се добавят също:
  • Копие от решение на ТЕЛК на детето;
  • Копие от Акт за смърт на родителите;