Мерки срещу Covid-19

Задължителни мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекция от COVID – 19  и здравни протоколи за поведение в  СУ “Свети Климент Охридски ” – гр. Пещера. 

I. Мерки, отнасящи се до педагогическия и непедагогическия персонал. 

 1. При влизане в сградата на училището всички преминават през специално напоената с дезинфектант стелка на входовете и дезинфекцират ръцете си. 
 2. На територията на училището всички служители работят с лични предпазни средства и при спазване на правилата за дихателен етикет и дистанция от минимум 1,5 – 2,0 м. разстояние. 
 3. Педагогическият персонал участва в учебния процес в присъствена форма или чрез работа в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии. При необходимост участва в изпити, външни оценявания и състезания, като спазва правила за лична хигиена, ползване на лични предпазни средства (маска, очила, шлем, ръкавици) или такива, предоставени от училището. 
 4. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите. 

Дезинфекцират се и повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите. 

 1. Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. Бойлерите остават включени за осигуряване на топла вода. 
 2. Помощният персонал по утвърден график в учебните дни, дните преди и след провеждане на изпитите извършва основно почистване и крайна дезинфекция на класни стаи, коридори, санитарни възли, вход и др., вкл. и повърхностите, седалките и облегалките на учебните маси и столове. Стелките на входовете на сградите се поддържат винаги в мокро състояние, като се напояват с дезинфектант преди началото на занятия и след големите междучасия по смени.  
 3. Максимално се ограничават  контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на учебните занятия и заниманията по интереси. 
 4. Разпределението на работните места в класната стая се организира с максимално възможно отстояние между децата.  
 5. На територията на училището не се допуска струпване на персонал без спазване на необходимата дистанция от минимум 1,5м. 
 6. В общите помещения се поставят указателни табели на МЗ – „Спазвай дистанция!“, 

„Задължително с маска“, „Кога и как да се мият ръцете“, „Как да носим маска“, Приложения 1-4. 

 1. Педагогическият и непедагогическият персонал познава и спазва мерките за превенция и дава личен пример на учениците. 
 1. Мерки, отнасящи се до учители,  ученици, служители и пребиваващи лица на територията на училището. 
 1. Не се допускат ученици, учители или служители с грипоподобни симптоми и повишена температура. 
 2. Всички влизащи и пребиваващи в сградата на училището задължително: 
 1. Носят лични предпазни средства – предпазна маска или шлем; 
 2. Влизат и излизат в училищните сгради без струпване на входа и в общите помещения, като се изчакват и спазват дистанция; 
 3. Спазват дистанция от 1,5 – 2,0 м в двора и училищните сгради; 
 4. Спазват изискванията за хигиена на ръцете преди влизане в класната стая или изпитната зала, след  ползване на санитарен възел, след приключване на часа или изпита, спазват дихателния етикет; 
 5. Заемат посочените им места в класната стая или изпитната зала; 
 6. Не допускат размяна на лични вещи, пособия, помагала; 
 7. Спазват инструктажите и указанията на организаторите на изпитите; 
 8. Влизат в училищния двор без родители; не се допуска струпване на родители пред входовете на училището. 
 1. Осигуряване на дистанция между паралелките. 
 2. Класни стаи и организация на учебния процес: 
  1. Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което се местят учителите , а не учениците.  
  2. Ограничаване използването на кабинети при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон. 
  3. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява . Учителите максимално да използват тези възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез провеждането на часове по други учебни предмети на открито, когато метеорологичната обстановка позволява. 
  4. Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и поголеми класни стаи). 
  5. При възможност осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 
  6. При възможност разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране  на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.  
  7. Намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи. 
  8. При влизане и пребиваване в сградата учениците носят предпазни маски или шлемове. 
  9. Позволява се на учениците от една паралелка по време на учебен час да не ползват   предпазни маски. 
  10. Учителите, преподаващи в повече от една паралелка, носят предпазни маски или       шлемове.  
  11. Препоръчва се ограничаване движението на учителя между чиновете и учениците. 
 1. Коридори и стълбища. 
  1. При възможност, организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

Поставяне на сигнализационна лента по средата и стикери със стрелки. 

 1. Поставяне на стикери – „Стоп!“ пред кабинета на медицинското лице и тоалетните. 
 1. Междучасия. Тоалетни 
  1. При възможност, организиране на  различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията.  
  2. Учениците влизат в тоалетните до четирима едновременно, не се струпват пред тоалетните,  изчакват реда си и спазват необходимата дистанция. 
 2. Входове. 
  1. Отваряне на допълнителни  входове на училището, така че да не се допуска струпване при влизане и излизане на учениците. Условието е да има лице за осигуряване на пропускателен режим на всеки вход.  
  2. Разделяне на паралелките по класни стаи и ползване на различните входове по етажи.  
 3. Хранене – ученически стол. 
  1. Храненето да става по график. 
  2. Да не се допускат опашки от близко стоящи ученици. 
  3. Недопускане на споделяне на храни и напитки между учениците. 
  4. При нужда, организация на хранене в класните стаи – с индивидуални кутии за храна и прибори,  предоставени от всеки родител за детето му. 
 1. Училищен двор. 
  1. Максимално ограничаване на влизането на външни лица в училищния двор. 
  2. Маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.  
  3. Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  
  4. Ползване в дворовете на зони за отделни паралелки при спазване на дистанция между отделните класове минимум 4-5м. 
 2. Комуникация. Учителска стая. 
  1. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая. 
  2. По-голяма част от комуникацията с учители се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни предпазни маски или шлем. 
  3. Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. 
  4. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. Когато метеорологичната обстановка позволява, срещи и мероприятия да се провеждат на училищния двор. 
 3. Физкултурен салон. 

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа  в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон да се провеждат часовете само на един клас. А когато и това е невъзможно – класовете да бъдат отдалечени в отделни кътове на залата с максимално разстояние един от друг.  

 1. Библиотека. 
  1. Използване на ресурси от училищната библиотека да става с предварителна заявка онлайн.  
  2. Да не влизат повече от три лица (ученици и  учители) и  да са на отстояние един от друг. 
 1. Задължителни здравни протоколи при съмнение или  случай на COVID – 19 в СУ” Свети Климент Охридски”  , гр. Пещера

 1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):  

Първоначално поведение 

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.  
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). 
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус. 
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик 

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. 
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.  
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни: 

o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 

 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се  самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата. 
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   
 • Осигурява се психологическа подкрепа от педагогическия съветник на училището, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация. 

2. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

Първоначално поведение 

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.  
 • Избягва се физически контакт с други лица. 
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.  
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек 

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. 
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и  учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.  
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище. 
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни: 

o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 

 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели. 
 • Осигурява се психологическа подкрепа от психолога на училището, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация. 

Може също така да разгледаш…

Днес сме вече убедени:

Днес сме вече убедени:

„ Доброто училище ” се отличава с доброто сътрудничество между учители, ученици и родители. Уважаеми родители, през...

Уважаеми родители

 Във връзка с постоянно нарастващ брой на ученици и учители с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, с...