Прием

Пети клас

Училищен план-прием в пети клас – 2024/2025 г.

График на дейностите по прием в пети клас – 2024/2025 г.

График на дейностите по прием в пети клас – 2023/2024 г.

График на дейностите по прием в пети клас – 2022/2023 г.

Заповед – Утвърждавам план-прием в първи и пети клас – 2022/2023 г.

График на дейностите по прием в пети клас – 2021/2022г.

СРОК ДЕЙНОСТ
17.06.21 г.- 22.06.21 г. Подаване на документи за участие на учениците в класиране   
23.06.21 г. Обявяване на списък с имената на класираните ученици
23.06.21 г. – 25.06.21 г. Записване на класираните ученици
28.06.21 г. Обявяване на списък с имената на записаните ученици и свободните места 
29.06.21 г. – 15.09.21 г. Попълване на свободните места
15.09.21 г. Утвърждаване на списък с имената на приетите ученици

Необходими документи:

 1. Заявление за прием в пети клас за учебната 2021/2022 година /по образец/.
 2. Копие на акт за раждане на детето.
 3. Копие на Удостоверение за завършено задължително  предучилищно образование.
  4. При наличие на допълнителни критерии се добавят също:
  • Копие от решение на ТЕЛК на детето;
  • Копие от Акт за смърт на родителите;

График на дейностите по прием в пети клас – 2020/2021г.

СРОК ДЕЙНОСТ
17.06.20 г.- 19.06.20 г. Подаване на документи за прием на ученици в V клас
22.06.20 г. Обявяване на списък с приетите ученици
23.06.20 г. – 26.06.20 г. Записване на класираните ученици
29.06.20 г. Обявяване на записаните ученици и незаетите места
30.06.20 г. – 15.09.20 г. Попълване на незаетите места

Необходими документи:

 1. Заявление за прием в пети клас за учебната 2020/2021 година /по образец/.
 2. Копие на акт за раждане на детето.
 3. Копие на Удостоверение за завършено задължително  предучилищно образование.
  4. При наличие на допълнителни критерии се добавят също:
  • Копие от решение на ТЕЛК на детето;
  • Копие от Акт за смърт на родителите;