Стартира проект за енергийна ефективност

| СУ Климент Охридски

Информираме Ви, че на 15.12.2023 г. кметът на Община Пещера подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Изпълнителна агенция ,,Програма за образование‘‘ за реализация на проект ,,Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на СУ ,,Св. Климент Охридски‘‘, гр. Пещера‘‘.

       С безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 491 461 лв. считано от 23.02.24 г. стартира изпълнението на строителството по проект за изпълнение на строително – монтажни дейности и енергийно спестяващи мерки за постигане на енергопотребление клас ,,А‘‘ на сградата на училището. Срокът за изпълнение на инвестицията е 12 месеца.

      Проектът се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост, Инвестиция ,,Модернизация на образователната инфраструктура‘‘ в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

     Проектът включва всички необходими дейности за цялостната модернизация и обновяване на сградата на училището. В това число топлоизолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограма, ремонт на ВиК инсталация, вътрешни ремонти по стаите и коридорите. Достъпната среда за ученици със СОП ще се постигне с монтаж на асансьор. Предвижда се подмяна на осветителни тела с енергийно ефективни LED лампи. Предстои изграждане на инсталация за пожароизвестяване и мълниезащита. За оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници ще се монтират чилъри въздух – вода, прибори за измерване, контрол и управление, както и покривна фотоволтаична инсталация 130 киловатa – пик, която ще задоволявя 86% от нуждите за отопление и 58% от нуждите на сградата за осветление. Част от дворното простанство ще бъде реновирано, като се предвижда и разчертаване на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол.

    Въпреки мащаба на проекта, учебната дейност няма да бъде повлияна. На всички ученици и служители е проведен извънреден инструктаж за спазване на правилата за безопастност по време на стоително – ремонтна дейност.

    Очакваме след  приключване на работата по проекта да бъдат създадени условия за равен достъп до образование чрез изграждане на съвременна образователна среда, която да съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка, както и подобряване на образователните резултати на учениците ни.                                                      От ръководството на СУ ,,Св. Кл. Охридски‘‘, гр. Пещера

Може също така да разгледаш…

Утринна физзарядка

По случай 8 ноември - Европейски ден на здравословното хранене и готвене, в СУ "Св.Климент Охридски" беше проведена...